ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และการจัดทำร่างรายงานผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 และที่เกี่ยวข้อง (ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 - ธันวาคม 2562) ในการนี้คณะอนุกรรมการติดตาม ประเมินผลฯ จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และข้าราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)