ภาพข่าว

  วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่  มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เดินทางไปยังตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อนำเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑๘ ราย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านอุเบกขา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ สิรินธร, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต  ระยอง, เขต  ราชบุรี, เขต  ขอนแก่น, เขต  อุบลราชธานี, เขต  นครสวรรค์, เขต  สุราษฎร์ธานี และเขต  สงขลา เข้าพบพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังโอวาท เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ ในการนี้เยาวชนทั้ง ๑๘ ราย ได้เข้ารับโล่รางวัลเยาวชนดีเด่นจากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นจึงถ่ายภาพหมู่ร่วมกันบริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

     ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. เยาวชนดังกล่าวได้เดินทางมายังกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อรับฟังโอวาทจากนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมแสดงความยินดีด้วย โอกาสนี้นางสาวศิริรัฐ ชุณศาสตร์ และนางสาววิลสา พงษธร เจ้าหน้าที่จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมแสดงความยินดีด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


55
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)