ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ร่วมกับ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กและเยาวชน ชายหญิง ณ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา คำขวัญวันเด็กประจำปี 2563 “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าในตนเอง รู้จักคิดและพัฒนาตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก ส่งเสริมเด็กและเยาวชนรู้รัก สามัคคี ผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลเกิดความสุข สนุกสนาน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)