ภาพกิจกรรม

  โครงการเยาวชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร นำโดยนางจินตนา วงศ์แก้ว หัวหน้าสถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบบริเวณวัด ภายใต้โครงการเยาวชนจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดดงเกตุ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)