ภาพกิจกรรม

  สมาคมสตรีไทยคาทอลิก จัดกิจกรรมให้แก่เด็กและเยาวชน

  โดย  แรกรับฯ หญิงบ้านปรานี

   

    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 สถานแรกรับเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสมาคมสตรีไทยคาทอลิก จำนวน 2 ท่าน นำโดย คุณวราภรณ์ สุรังษี เข้ามาจัดกิจกรรม ในหัวข้อ “New Year New Me” ปีใหม่ ฉันก็ใหม่ และสอนศิลปะบำบัด พร้อมให้กำลังใจแก่เด็กและเยาวชน โดยเล่าประสบการณ์ชีวิตจนประสบความสำเร็จในชีวิต

No such directory
Line Break (Shift + Enter)