ภาพกิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม๒๕๖๓ สถานพินิจฯจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับศาลเยาวชนฯจังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยเครือข่ายภาคเอกชน LDP ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนอาหารว่าง น้ำดื่ม ในวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ ณ สถานพินิจฯจังหวัดนครราชสีมาและ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

No such directory
Line Break (Shift + Enter)