ภาพกิจกรรม

  โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(บอส.)

  โดย  สพฯ ยโสธร

   

    ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(บอส.) จังหวัดยโสธรประจำปี 2563 ณ. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)