ภาพข่าว

  “การปฏิบัติงานอภิบาลและการพินิจ สู่ความสำเร็จการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานการปฏิบัติงานอภิบาลและการพินิจ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การปฏิบัติงานอภิบาลและการพินิจ สู่ความสำเร็จการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) กรมพินิจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่บรรจุใหม่ ที่ปฏิบัติงานในด้านงานอภิบาลและการพินิจ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานของกรมพินิจฯ ประกอบด้วย ภารกิจ นโยบายที่สำคัญ กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน และแนวทางปฏิบัติของกรมพินิจฯ รวมทั้งเป็นผู้ช่วยและผู้สนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในตำแหน่งพนักงานพินิจ จำนวน ๕๙ คน และตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ จำนวน  คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๑ คน 

     ในการนี้ นางสาวพงศชา แสงหิรัญ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน (JDI) กล่าวรายงานและให้การต้อนรับประธานในพิธี สำหรับโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕  มกราคม ๒๕๖๓ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


7
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)