ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกปีงบประมาณ 2562 และหารือแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และหารือแนวทางการดำเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกระหว่างสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ร่วมกับ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยมีผู้แทนจากสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ประกอบด้วย นาวาอากาศเอก ภานนท์ เกษมศานติ์ นายกสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ถนอมศิริ สติฐิต กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมสังคม ผู้แทนจากบริษัท GSK และผู้แทนจากบริษัท MSD ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

ในการนี้รองอธิบดีกรมพินิจฯ ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน รายงานประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและลงมติเห็นชอบ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)