ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๓”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกับ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ ๓โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามฯ ร่วมกับนางสาวยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการ องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ร่วมลงนามฯ ด้วย จำนวน   แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กเยาวชนชายบ้านกรุณา, บ้านอุเบกขา, บ้านปรานี และสิรินธร วัตถุประสงค์ของการลงนามฯ ครั้งนี้เพื่อสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพที่จำเป็นสำหรับเยาวชนที่เคยก้าวพลาดในประเทศไทย อันนำไปสู่การขยายโอกาสในการทำงาน เชื่อมโยงสู่การจ้างงานและพัฒนาความเป็นอยู่ของเยาวชน ซึ่งองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชนกรมพินิจฯ ระยะที่  ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และดำเนินโครงการระยะที่  ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ก่อนจะเริ่มสานต่อระยะที่  หลังจากการลงนามฯ ในครั้งนี้ต่อไป

     โอกาสนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒)  และนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้ากรมพินิจฯ และคณะเจ้าหน้าที่องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามฯ ด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


29
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)