ภาพข่าว

  พิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (Sport Time) ประจำปี 2563 การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และพิธีรับมอบสนามกีฬาฟุตซอล

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์พี่สอนน้องชวนกันออกกำลังกาย (Sport Time) ประจำปี ๒๕๖๓ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล และพิธีรับมอบสนามกีฬาฟุตซอล โดยได้รับเกียรติจากนางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา เป็นประธานในการส่งมอบสนามกีฬาฟุตซอล ทั้งนี้ นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนโดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสั่งสมประสบการณ์ในการแข่งขันให้กับเด็กและเยาวชน ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม ความกล้าแสดงออกถึงความสามารถในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งเป็นการพัฒนาเครือข่ายและองค์กรความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

     โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้รับชมการแข่งขันฟุตซอลคู่เปิดสนามระหว่างเจ้าหน้าที่จากศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา พบกับ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลทหารเรือบางนากรุงเทพฯ และการแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษระหว่างผู้บริหารกรมพินิจฯ พบกับ เจ้าหน้าที่หญิงจากสถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ประธานในพิธีได้มอบภาพวาดฝีมือของเด็กและเยาวชน โล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ประธานมูลนิธิชลลดาเพื่อแสดงความขอบคุณด้วย สำหรับการแข่งขันฟุตซอลในปีนี้มีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจากศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร, สถานพินิจฯ จังหวัดสมุทรปราการ, สถานพินิจฯ จังหวัดชลบุรี และสถานพินิจฯ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดบูธนิทรรศการจากมูลนิธิบ้านพระพร และบูธอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย อาทิ น้ำสมุนไพรจากคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจฯ กรุงเทพมหานคร ลูกชิ้นทอดจากชุมชนซอยพึ่งบุญ และชุมชนเจริญรุ่งเรือง ข่าวไข่เจียวออร์แกนิคจากเด็กและเยาวชนศูนย์แรกรับฯ บ้านเมตตา สถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร ในการนี้ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจฯ, ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารเรือบางนากรุงเทพฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ และเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิชลลดา ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร72
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)