ภาพข่าว

  โครงการสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเพื่อเพิ่มพลังบวกในการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00 น.นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนาทางวิชาการและการอบรมเพื่อเพิ่มพลังบวกในการปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรับรู้สถานการณ์ความรุนแรง และแนวปฏิบัติการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าไปเกี่ยวพันกับความรุนแรง อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการป้องกันและปฏิบัติต่อเด็กที่เกี่ยวพันกับความรุนแรง และให้เกิดเครือข่ายในการประสานและการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ได้รับการเยียวยา ได้รับการส่งเสริมทัศนคติในเชิงบวกมีแนวทางที่จะดูแลสุขภาวะทางจิตของตนเอง และให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปโดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ กองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน จากศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ จำนวนกว่า 70 ท่าน รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2563ณ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี


33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)