ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.20 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลความรู้ในการดูแลเด็กและเยาวชนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานควบคุม อันเป็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสถานควบคุมให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร เพิ่มช่องทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่รวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง ประหยัดงบประมาณ และมีการประเมินผลรายบุคคลได้ โดยมี ดร.ฉัตรภัฏณ์ เลิศวิริยะภากร ผู้จัดการโครงการ และคณะเจ้าหน้าที่บริษัท ดิจิตอล สกรีน เพลย์ จำกัด ตลอดจนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย โครงการดังกล่าวจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)