ภาพข่าว

  ประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


     วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (ไตรมาสที่  เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เพื่อพิจารณาการเตรียมความพร้อมการดำเนินการ งบประมาณฯปี พ.ศ.๒๕๖๓ (งบลงทุน) และติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาสถานะงบประมาณฯปี ๒๕๖๓ กับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจ พร้อมทั้งรับฟังการรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม การสรุปงบประมาณฯปี ๒๕๖๓ สถานการณ์เบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๑ ก.พ.๖๓ และการนำเข้าข้อมูลระบบติดตามประเมินผล และจัดทำข้อมูลเพื่อลงระบบ

     ในการนี้ นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ๑ นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ๓ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)