ภาพกิจกรรม

  การจัดทำสื่อเพื่อรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์และปลอดภัย เพื่อป้องกันอาชญากรรมในสังคม

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก ร่วมกับแกนนำสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก ออกแบบและจัดทำสื่อสำหรับนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ ๔ ประเภท ได้แก่ เกมส์ออนไลน์, การพนันออนไลน์, สื่อลามกออนไลน์ และการกลั่นแกล้งรังแกทางออนไลน์ เพื่อรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์และปลอดภัย เพื่อป้องกันอาชญากรรมในสังคม โดยมีการรวบรวมแนวคิดและข้อเสนอแนะในการผลิตสื่อจากการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาฯ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยนำข้อมูลและแนวคิดที่ได้จากทั้ง ๒ กิจกรรมมาสรุปและคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสื่อสำหรับรณรงค์ฯ พร้อมนำเสนอผลงานการผลิตสื่อ ณ ห้องประชุม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนาย

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)