ภาพกิจกรรม

  ปฐมนิเทศเด็กและเยาวชนที่ได้รับการประกันตัวชั่วคราว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

  โดย  สพฯ นครปฐม

   

    ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถานพินิจฯ จังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศสำหรับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว และผู้ปกครอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานคดี และกลุ่มงานประสานกิจกรรมชุมชน ได้บรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชน พัฒนาการวัยรุ่น และแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนเป็นต้น

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)