ภาพกิจกรรม

  ร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการและร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)