ภาพกิจกรรม

  ร่วมใจนุ่งโจงแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ร่วมรณรงค์ ลดปริมาณขยะ

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี นำโดยนายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมใจนุ่งโจงแต่งไทย หิ้วปิ่นโต ร่วมรณรงค์ลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)