ภาพกิจกรรม

  ละคร สุข สนุก กล้วย 63 @ศูนย์ฝึกฯ เขต 3

  โดย  ศฝฯ สงขลา

   

    วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563) นางสาวกอบกาญจน์ เทพวาริน นักวิชาการอบรมฯ ชำนาญการ/ นายประชิด ตรงจิต พนักงานพินิจ (ครูสอนสามัญ) และนายจิรศักดิ์ ริมดุสิต พนักงานพินิจ พร้อมด้วยเยาวชนชมรมละคร สุข สนุก กล้วย จำนวน 9 คน ได้ทำการแสดงละครสะท้อนปัญหาชีวิต ให้กับเด็กและเยาวชนภายในสถานควบคุม ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 (นครราชสีมา) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่แนวทางในการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยผ่านกระบวนการละคร

No such directory
Line Break (Shift + Enter)