ภาพข่าว

  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและจำแนกตามความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพ รุ่นที่ ๑”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินและจำแนกตามความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนโดยนักวิชาชีพ รุ่นที่ ๑ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ซอยสุขาประชาสรรค์ ๒ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรนักวิชาชีพมีความรู้ และแนวทางในการประเมิน จำแนก ดูแล และบำบัดแก้ไขฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับมิติความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดยแบ่งผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๕๖ คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการฯ หัวหน้างานการศึกษา หัวหน้างานอภิบาลและการพินิจ นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ พยาบาล นักจิตวิทยา และนักวิชาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจฯ ทั่วประเทศ การประชุมฯ ดังกล่าวมีการบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐาน FCBT, Risk Need Responsivity, Criminal thinking, การบรรยายและฝึกทักษะ OARS, Motivation interview (MI), ฝึกประเมิน Risk Domain และการนำ FCBT ไปสู่การปฏิบัติ โดยรุ่นที่ ๒ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มีนาคม ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ ต่อไป


34
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)