ภาพข่าว

  พระราชดำริในการพัฒนาการทำงานให้กับศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ภายใต้พระวิสัยทัศน์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ก้าวผิด คิดพลาด ให้ได้รับการพัฒนาและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม จึงพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาการทำงานให้กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 ระยอง อาทิ การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานด้านการเกษตรอินทรีย์ การดำเนินงานด้านการฝึกวิชาชีพ การต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเด็กและเยาวชน ตลอดจนการดำเนินการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน เป็นต้น และเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยนางจิรภา สินธุนาวา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงยุติธรรม จึงลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน และร่วมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน โดยมีนายชัยนรินทร์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 1 ระยองให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 ระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)