ภาพข่าว

  “การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อคุ้มครองและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ: การประกาศเจตนารมณ์ การส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศในสังคมไทย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)