ภาพข่าว

  อธิบดีฯ มอบนโยบายเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมพร้อมทั้งมอบนโยบายเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดมีแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับมาตรการระยะเร่งด่วนสำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จะได้จัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิบดีกรมพินิจฯ ทั้ง 3 ท่าน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง เลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)