ภาพข่าว

  “การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๕๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมผู้บริหารกรม (Morning Meeting)" โดยมีรองอธิบดีฯ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ และติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้จัดการประชุมเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์แรกของเดือน การประชุมครั้งนี้จัดโดยกองบริหารทรัพยากรบุคคล ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)