ภาพข่าว

  "โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ ๔.๐"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเข้าร่วม "โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0" ซึ่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้อนุมัติทุนวิจัยเรื่องการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์ พลตำรวจหญิง พัชรา สินลอยมา คณบดี คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยฯ โดยผลการวิจัยนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม ๓ โจทย์ ประกอบด้วย สร้างและพัฒนาคน สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ สร้างและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งการวิจัยนี้เป็นการสร้างมิติใหม่แห่งองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับสังคมในยุคดิจิทัล ตลอดจนการสร้างมาตรการด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทุกมิติต่อไป งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)