ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาข้อหารือ เกี่ยวกับประเด็น“แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจสั่งปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการที่กระทำฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒/๒๕๕๘ และประเด็นสถานประกอบการกระทำผิดกฎหมายและเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 โดยกระทำผิดกฎหมายและเข้าข่ายกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ข้อ ๔ (๔) ซึ่งสามารถใช้อำนาจในการสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวได้หรือไม่ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์(อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)