ภาพข่าว

  ประชุม “คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง และเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง และเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดวางระบบงาน และการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมทั้งในบทบาท ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างอัตรากำลัง ระบบการบริหาร การบริหารอัตรากำลัง งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดสมุทรปราการ, จังหวัดยะลา, จังหวัดพังงา ตลอดจนเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมฯ และสถานพินิจฯ แห่งใหม่ของกรมพินิจฯ ให้เกิดความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยมีนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๒) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)