ภาพข่าว

  การประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล กรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน “การประชุมพิจารณา (ร่าง) คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” สำหรับ (ร่าง) คู่มือการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า โปร่งใส และเป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ในการนี้นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (3) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)