ภาพข่าว

  สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม สรุปผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุมเพื่อรับฟังผลการลงพื้นที่และพิจารณาผลการตรวจประเมินรับรองคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม สำหรับการประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานควบคุม ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับการดูแลสุขอนามัยและเพื่อการขยายผลการบริการสุขภาพที่เป็นมิตรของศูนย์ฝึกและอบรมฯ อีก ๑๕ แห่งทั่วประเทศ

      ในการนี้ที่ปรึกษาและผู้แทนจากสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสังกัดกรมพินิจฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


21
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)