ภาพข่าว

  กิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 19 มีนาคม 2563  เวลา 09.30 น. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยสำนักงานเลขานุการกรม จัดกิจกรรมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิด การตระหนักรู้ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง โอกาสนี้ ได้มีการสาธิตการคัดแยกขยะทั้ง 4 ประเภท คือ ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตรายให้แก่บุคลากรของกรมพินิจฯ ส่วนกลางชั้น 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ตัวชี้วัด มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินงานฯ เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


22
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)