ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลอง การพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน การประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยได้รับกองทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาพทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอนโยบายและหารือแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบทดลองงานการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส รวมถึงแลกเปลี่ยนประเด็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดโดยกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


26
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)