ภาพกิจกรรม

  อบรมผู้ช่วยเหลือผู้ปฏิบัติหน้าที่สาธารณะสุข

  โดย  ศฝฯ ระยอง

   

    วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายชัยนรินท์ จันทร์เอี่ยม ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๑ จังหวัดระยอง ได้เป็นประธานในการอบรมผู้ช่วยเหลือผู้ปฎิบัติหน้าที่สาธารณสุข โดยได้รับการอบรมจากนางสาวสาลี ผลจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานบำบัดแก้ไขฟื้นฟู ในการให้ความรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โควิท 19 (COVID-19) ในเด็กและเยาวชนภายในสถานควบคุม รวมถึงผู้มาติดต่อราชการ และผู้เข้ามาทำกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกฯ เขต ๑ โดยมีแบบคัดกรองเฝ้าระวังโรค(COVID-19) ในสถานควบคุม และการฝึกปฎิบัติด้านการพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ฝ่ายบริหาร เพื่อให้บุคลากรในองค์กร มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการคัดกรองโรค

4
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)