ภาพข่าว

  “การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

          วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๕ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนด้วยระบบ VDO Conference (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ที่ไม่มีสถานแรกรับ) และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในด้านการบริหารจัดการและบริหารงายุติธรรม รวมทั้งสร้างความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางาน และสร้างระบบงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผล

          ต่อมาเวลา ๑๑.00 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) พร้อมด้วยนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) ได้ให้เกียรติมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานให้กับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ด้วย ซึ่งโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)