ภาพข่าว

  แผนการดำเนินงานด้านจิตเวชเกี่ยวกับระบบการรองรับเด็กและเยาวชนจิตเวชที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในฐานะประธานคณะทำงานด้านกระบวนงานการดูแลและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวช พร้อมคณะทำงานฯ ของกรมพินิจฯ เข้าร่วมประชุมหารือ กับแพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสรพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส แพทย์หญิงวิชชุดา จันทราษฎร์ จิตแพทย์ แพทย์หญิงสลักจิต แสงสิน จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นางสาวเบญจวรรณ สามสาลี ที่ปรึกษาด้านนิติจิตเวช คณะทำงานของสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานด้านจิตเวชเกี่ยวกับระบบการรองรับเด็กและเยาวชนจิตเวชที่อยู่ในความดูแลของกรมพินิจฯ รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านการฝึกอบรมเรื่องจิตเวชให้กับผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการร่วมประชุมหารือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3 ตึกอำนวยการ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ถนนพุทธมนฑลสาย 4 แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร


5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)