ภาพข่าว

  "การจัดทำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เฉพาะด้านกีฬา"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๕๐ น. นายเสริมพงษ์ ศิริสุขเจริญพร และนางดวงแข นาคะ กรรมการสหวิชาชีพ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง พร้อมด้วยนายประพาส จำเขียน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และคณะ เข้าพบนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อหารือถึงการดำเนินงาน "การจัดทำศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เฉพาะด้านกีฬา" ซึ่งตั้งอยู่ ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมีนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ตลอดจนผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ในการนี้อธิบดีกรมพินิจฯ ได้มอบภาพโอชิเอะซึ่งเป็นศิลปะภาพนูนต่ำฝีมือเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านปรานี แก่นายเสริมพงษ์ฯ และนางดวงแขฯ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดตั้งศูนย์ฝึกและอบรมฯ ดังกล่าว อีกทั้งนายประพาสฯ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านบึง ได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าฝีมือเยาวชนแก่อธิบดีกรมพินิจฯ เพื่อส่งต่อให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนต่อไป ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference


18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)