ภาพข่าว

  คณะทำงานด้านกระบวนการดูแลและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ 1-2563

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "คณะทำงานด้านกระบวนการดูแลและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่ง ครั้งที่ ๑-๒๕๖๓" โดยได้รับเกียรติจากคุณทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน คุณวัณณา แสนงาม นักวิชาการอิสระ คุณสำราญ อรุณธาดา หัวหน้าฝ่ายสิทธิเด็ก มูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคล เมอร์ซี และคณะ เข้าร่วมการประชุมด้วย วัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงการดำเนินงานด้านกระบวนการดูแลและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่งของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานภายในกรมพินิจฯ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในด้านการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช รวมทั้งติดยาเสพติดที่มีผลต่อจิตประสาทและเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่งพิง ให้สามารถมีความพร้อมในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนางสาววัชริน แม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน และข้าราชการกรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)