ภาพข่าว

  โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิด การอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ (User) รุ่นที่ 1 ผ่านทางออนไลน์ในระบบ Virtual Classroom ภายใต้โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูลความรู้ในการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานควบคุม และเป็นการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่ในสถานควบคุมให้สามารถส่งเสริมและดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์กร โดยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองของบุคลากร เพิ่มช่องทางการพัฒนาองค์ความรู้ที่รวดเร็ว ทั่วถึง ต่อเนื่อง ประหยัดงบประมาณ และมีการประเมินผลรายบุคคล โดยมีเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เข้าร่วม จำนวน 20 คน

โครงการดังกล่าวจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยแบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบด้านสารสนเทศ (Admin), หลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (Admin) และหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ (User) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ชั้น 7 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


18
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)