ภาพกิจกรรม

  ร่วมมือร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า(Covid-19)

  โดย  สพฯ นครศรีธรรมราช

   

    วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นางโสภา เย็นแจ่ม ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช และนางดรุณี อิ่มด้วง นักจิตวิทยาชำนาญการ มอบหน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนาวน 370 ชิ้น ให้หน่วยงานที่มาติดต่อราชการการ โดยมอบให้ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช จำนวน 260 ชิ้น สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จำนวน 30 ชิ้น สถานีตำรวจภูธรกะปาง จำนวน 30 ชิ้น และกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 4 นครศรีธรรมราช จำนวน 50 ชิ้น เพื่อใช้สวมใส่และแจกจ่ายให้ผู้มาติดต่อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19)

No such directory
Line Break (Shift + Enter)