ภาพกิจกรรม

  การประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตราการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา ๘๖

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวอัมมร การชะนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกฯ เขต ๑๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดยะลา พร้อมด้วย เจ้าพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา พนักงานคุมประพฤติ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และเด็ก/เยาวชน ร่วมประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา ๘๖ ให้แก่ เด็ก/เยาวชนทั้งหมด ๓ คน (โดยประชุมครั้งละ ๑ คน/ครอบครัว) เป็นการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งการประชุมดำเนินไปด้วยดี และทุก ๆ ท่านพร้อมให้โอกาสแก่เด็ก/เยาวชนได้ปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)