ภาพกิจกรรม

  การประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

  โดย  สพฯ ยะลา

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนแต่ละราย นำเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สถานพินิจฯ จังหวัดยะลา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)