ภาพข่าว

  การประชุม "พิจารณาแนวทางการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อเด็กและเยาวชนด้านจิตเวช"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "พิจารณาแนวทางการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู และส่งต่อเด็กและเยาวชนด้านจิตเวช" เพื่อพิจารณาแนวทางในการดูแลเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวช โดยมีนายภูมิ์พงษ์ ขุนฉนมฉ่ำ ผู้ตรวจราชการกรม นางสาววัชริน แม่นยำ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ และคณะทำงานด้านกระบวนงานการดูแลและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์จากสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ, โรงพยาบาลบางพลี และโรงพยาบาลยุวประสาทไวยทโยปถัมภ์ โดยผู้ร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมเสนอแนะกระบวนงานการดูแล และแนวทางในการส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาด้านจิตเวชให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัยตามจุดต่างๆ ภายในสถานควบคุมด้วย โดยจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เรื่อง "การประเมิน แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาจิตเวช" ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนการเปิดทำการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและจังหวัดสมุทรปราการอย่างเป็นทางการต่อไป


ทั้งนี้ศูนย์ฝึกและอบรมฯ ดังกล่าว ได้รับการจัดตั้งและแบ่งหน่วยงานภายในกรมพินิจฯ เพื่อเป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯ ในด้านการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวช รวมทั้งติดยาเสพติดที่มีผลต่อจิตประสาทเด็กและเยาวชนไร้ที่พึ่งพิง โดยมีอำนาจรับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมพินิจฯ กำหนด การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

39
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)