ภาพข่าว

  กรมพินิจฯ รับมอบ Face Shield จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ เป็นตัวแทนไปรับมอบ Face Shield สำหรับใช้ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จากนพ.ลัญฉน์ศักดิ์ อรรฆยากร และคุณเบญจ จันทร์ผ่อง ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 10,000 ชิ้น ณ อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  เพื่อส่งต่อ Face Shield ให้กับเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ตลอดจนเด็กและเยาวชน สำหรับใช้ป้องกันโรค COVID-19 โดย Face Shield ดังกล่าวสภากาชาดไทย ร่วมกับ MedAsa ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และบริษัทไปรษณีย์ไทย เป็นผู้ร่วมสนับสนุนและริเริ่มในการดำเนินการจัดหาทุนและรับอาสาสมัครทำ Face Shield เพื่อส่งต่อให้แพทย์ พยาบาล ตามโรงพยาบาลต่างๆ

 ซึ่งหากผู้ที่สนใจอยากร่วมเป็นอาสาสมัครทำ Face Shield ที่บ้าน สามารถสมัครผ่าน http://medasa.org/ ได้ หรือบริจาควัตถุดิบสำหรับทำ Face Shield ได้ที่ชั้น 17 อาคาร สธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเบญจ จันทร์ผ่อง โทร. 09-1198-5566


15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)