ภาพข่าว

  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนพร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร อาทิ ด้านงบประมาณ บุคลากร และการประสานงานเครือข่าย ฯลฯให้กับผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเพื่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน” 

          โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนางปรีดา วิสาโรจน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ บ้านกรุณา และนางนลินนาถ ไกรนรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 2 ราชบุรี ร่วมบรรยายพิเศษด้วย วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการที่ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (ที่ไม่มีสถานแรกรับ) และเสริมสร้างศักยภาพพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะในด้านการบริหารจัดการและบริหารงานยุติธรรม รวมทั้งสร้างความตระหนัก ถึงบทบาทหน้าที่ในการพัฒนางาน และสร้างระบบงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิผลตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามเพื่อตอบข้อสงสัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้วยระบบ VDO Conference (การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ) ณ ห้องทำการรองอธิบดีฯ และห้องประชุม กพร. ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)