ภาพกิจกรรม

  เข้าพบท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และนางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เข้าพบนายณัฏฐ์ชัย มาประณีต ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี เพื่อรับทราบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)