ภาพกิจกรรม

  โครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายจังหวัดชัยภูมิ

  โดย  สพฯ ชัยภูมิ

   

    เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะหน่วยงานประสานงาน ได้ดำเนินการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกรรมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร และกรรมการสงเคราะห์สถานพินิจฯชัยภูมิ องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชน ร่วมให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพันธุ์ไม้ ต้นราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ กัลปพฤกษ์ และกาฬพฤกษ์ จำนวน ๑,๐๐๐ ต้นๆละ ๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำไปปลูก ณ แหล่งท่องเที่ยว ผาหัวนาคอุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ โดยรับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานมูลนิธิมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ฯรับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆารวาส และนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานคณะทำงาน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี กรรมการสงเคราะห์ฯสถานพินิจฯกรุงเทพมหานคร และสถานพินิจฯชัยภูมิ ประชาชนจิตรอาสา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม“จตุรพฤกษ์อุทยาน”ณ แหล่งท่องเที่ยวผาหัวนาค อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ ๔๐๐ คน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)