ภาพกิจกรรม

  ผู้ใหญ่ใจดี มอบขนมให้เด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖3 ผู้ใหญ่ใจดี นางชุติมา ทัศสุรินทร์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี นำขนม เพื่อไว้เป็นอาหารว่าง หลังจากรับประทานอาหารของเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และนางสาวสุมาลี ญาณภาพ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนรับมอบขนม

No such directory
Line Break (Shift + Enter)