ภาพข่าว

  การประชุม "ความร่วมมือในการป้องกันการใช้ยาเสพติด"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม "ความร่วมมือในการป้องกันการใช้ยาเสพติด" โดยสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ได้ขอความร่วมมือกรมพินิจฯ ในการป้องกันการใช้ยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) ร่วมหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการป้องกันและรักษาผู้ติดยาเสพติดสำหรับเยาวชนที่มีความผิดปกติในการใช้สารเสพติด โดยมีวาระการประชุม 4 วาระ ได้แก่ 1. ภาพรวมของวิทยาศาสตร์เบื้องหลังการป้องกันการใช้ยาเสพติด 2. ชุดเครื่องมือ Strong Families และประเมินความเป็นไปได้ 3. เสนอรูปแบบการรักษาที่มีชื่อว่า Treatnet Family Therapy สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีความผิดปกติในการใช้ยาเสพติดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และ 4. เห็นชอบกับประเด็นที่เป็นไปได้เพื่อโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกรมพินิจฯ และองค์การสหประชาชาติ

การประชุมดังกล่าวจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน และผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ Video Conference

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)