ภาพข่าว

  การประชุมผู้บริหารร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมผู้บริหารร่วมกับผู้ตรวจราชการกรม เพื่อรายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ตามแผนการตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อีกทั้งเพื่อให้ผู้บริหารและหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องได้รับทราบความเสี่ยงและปัญหาการดำเนินงานในสังกัดกรมพินิจฯ ตลอดจนให้ส่วนกลางสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปทบทวนและปรับปรุง พัฒนา แนวทางหรือมาตรการการปฏิบัติต่อไป

ในการนี้รองอธิบดีฯ ทั้ง 3 ท่าน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบ VDO Conference


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)