ภาพข่าว

  "การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2563"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มและครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมคณะทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2/2563" เพื่อร่วมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนโดยที่ประชุมได้รายงานผลความก้าวหน้ากิจกรรมภายใต้โครงการปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNICEF)และร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนสายสามัญและสายอาชีพ โดยมีนางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา ในฐานะที่ปรึกษา พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะทำงานด้านการปฏิรูปการศึกษาเพิ่มเติมเข้าร่วมประชุมด้วย การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ และผ่านระบบจอภาพ (VDO Conference) โปรแกรม Cisco Webex Meeting

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)