ภาพข่าว

  การประชุม “พิจารณางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกครั้งที่ 2/2563”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม พิจารณางานวิจัยเพื่อเสนอขอรับทุนจากหน่วยงานภายนอกครั้งที่ ๒/๒๕๖๓” เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ร่วมรับฟังแนวทาง การส่งข้อเสนองานวิจัยเผื่อขอรับงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)